VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ČESKO - ITALSKÉ OBCHODNÍ VZTAHY JIŽ OD ROKU 1990
IL VOSTRO PARTNER COMMERCIALE PER I RAPPORTI ITALO-CECHI DAL 1990
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ | PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ ASSISTENCE
CONSULENZA FISCALE E CONTABILE | COSTITUZIONI DELLE SOCIETÁ COMMERCIALI
VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ | PŘÍPRAVA A ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
RICERCA DEI PARTNERS COMMERCIALI | ASSISTENZA LEGALE E PERSONALE

Skupina CTS Group vznikla v roce 2003 jako uskupení úzce spolupracujících subjektů v oblasti právního, daňového, obchodního a administrativního poradenství.

Il gruppo CTS Group é nato nel 2003 collegando piú soggetti che collaboravano nell´ambito della consulenza legale, fiscale, contabile, commerciale e amministrativa.

Díky tomu může CTS Group nabídnout svým klientům vysoce kvalitní, specializovaný a certifikovaný servis, umožňující zcela uspokojit celé spektrum potřeb a požadavků pro jejich úspěch na českém trhu.

Grazie a questa collaborazione il CTS Group puó offrire ai suoi clienti servizi specializzati, certificati e di alta qualitá, che soddisfano completamente le loro esigenze per il successo sul mercato ceco.

Zakládajícím členem skupiny CTS Group je společnost C.T.S. spol. s.r.o., která byla založena v roce 1990 v Praze a je tedy nejstarším českým soukromým subjektem zaměřeným na rozvoj obchodních a společenských vztahů mezi Českou republikou a Itálií. Díky dlouholeté spolupráci s italskou agenturou Informest, která patří ke špičce italského trhu v oblasti poradenství, využívá CTS svých úzkých vazeb na reprezentanty italského průmyslu a obchodu, díky čemuž například stála u zrodu Italsko-české obchodní a průmyslové komory v ČR(CAMIC). Mimo oblast obchodu CTS také udržuje velmi úzké vztahy s italskými diplomatickými, kulturními i vzdělávacími institucemi působícími v České republice. Základem obchodní strategie společnosti CTS je poskytnout svým klientům komplexní poradenské a asistenční služby, zahrnující podrobné analýzy trhu a studie proveditelnosti, vyhledávání konkrétních obchodních partnerů a obchodních kanálů a následně pečlivou správu finanční, právní a personální agendy klienta související se zavedením jeho produktů či aktivit na český trh. Spokojenost našich italských klientů se zakládá na naší dlouholeté zkušenosti a pochopení jejich specifickích potřeb. Samozřejmostí je pak podrobná informovanost o formálních i praktických odlišnostech administrativního a právního zázemí italského a českého obchodního prostředí. O úspěšnosti naší strategie vypovídá fakt, že za dobu své existence poskytla společnost CTS své služby více než 400 spokojeným klientům, podílela se na založení více než 100 společností a trvale spolupracuje se 70 obchodními subjekty.

Il membro fondatore del gruppo CTS Group é la societá C.T.S. spol. s r.o. costituita nel 1990 a Praga, il primo soggetto imprenditoriale privato in Repubblica Ceca specializzato allo sviluppo dei rapporti commerciali e sociali tra Italia e Repubblica Ceca, e grazie a ció é socio fondatore della Camera di Commercio Italo-Ceca in RC (CAMIC). Oltre il campo commerciale e di consulenza la CTS mantiene rapporti stretti con enti italiani istituzionali, culturali e istruttivi operanti in Repubblica Ceca. La base della strategia commerciale della società C.T.S. è di fornire ai propri clienti servizi di consulenza ed assistenza complessi, contenenti analisi dettagliate del mercato e studi di fattibilità, ricerca di partner commerciali concreti e delle reti commerciali e la successiva accurata domiciliazione dell´agenda finanziaria, legale e personale. La soddisfazione dei nostri clienti si basa su molti anni di esperienza e sulla conoscenza delle loro esigenze specifiche. Per questo siamo ovviamente ben informati sulle differenze formali e pratiche dell´amministrazione e delle questioni legali tra l´ambiente commerciale ceco e quello italiano. La prova del successo della nostra strategia é il fatto che durante la nostra attivitá abbiamo fornito i nostri servizi a oltre 400 clienti soddisfatti, abbiamo partecipato alla costituzione di oltre 100 societá e collaboriamo da molti anni con oltre 70 soggetti commerciali.

ANALÝZA TRHU a VÝROBNÍCH SEKTORŮ

ANALISI DEL MERCATO E DEI SETTORI PRODUTTIVI

 • poskytování učelných informací o aktuálním stavu českého a slovenského trhu
 • podrobná analýza českého (či italského) výrobního sektoru, do kterého chce italský (český) klient umístit své investice
 • vyhledávání možností pro umístění dalších investic či investičních pobídek
 • pfornitura delle informazioni sulla congiuntura attuale del mercato ceco e slovacco
 • analisi dettagliata del settore produttivo ceco (italiano) dove il cliente italiano (ceco) vuole collocare i suoi investimenti
 • ricerca di possibilità di altri investimenti

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

RICERCA DI PARTNER COMMERCIALI

 • vyhledání distributorů či partnerů projektu
 • spolupráce při zakládání nebo rozšiřování distribučních sítí
 • zakládání společných podniků a vytváření podmínek pro přenos výroby do České republiky
 • poradenství a plánování mezinárodních finančních operací, asistence ve vztazích s úvěrovými ústavy České republiky a Itálie
 • ricerca di distributori o di partner progetto
 • collaborazione durante la fondazione ed espansione della rete distributiva
 • fondazione di joint venture e creazione delle condizioni per l´inserimento della produzione in Repubblica Ceca
 • consulenza e progettazione delle operazioni finanziarie internazionali, assistenza nei rapporti con le Case di credito ceche ed italiane

PŘÍPRAVA a ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTÍ

PREPARAZIONE E FONDAZIONE DI SOCIETÀ

 • poradenská činnost a asistence při zakládání společností podle českého a italskíého práva a zřizování organizačních složek zahraničních společností na českém a italském území
 • výběr nejvhodnějšího typu společnosti a možnost dodání statutárních orgánů
 • zřizování sídel společností, vedení povinných knih a evidencí
 • attività di consulenza ed assistenza durante la fondazione della società secondo la normativa ceca ed italiana e durante la creazione delle parti organizzative delle società estere sul territorio ceco ed italiano
 • selezione della forma giuridica adatta e fornitura dell´organo statutario
 • creazione della sede della società, gestione dei libri obbligatori e delle evidenze

ÚČETNÍ a DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

CONSULENZA FISCALE E CONTABILE

 • mezinárodní poradenství a plánování v záležitostech daní a poplatků, provádění auditů a kontrol řízení
 • konzultace k uplatňování přímých a nepřímých daní v České republice
 • vedení řádného účetnictví a zaměstnanecké evidence podle českého finančního práva
 • daňové a poplatkové služby a sestravování periodických daňových přiznání
 • sestavování účetních závěrek a vyhotování pravidelných zpráv ekonomického a finančního charakteru
 • domicilace a audit italského podnikového účetního softwaru
 • consulenza e progettazione internazionale riguardante le faccende fiscali e tasse, esecuzione degli audit e dei controlli di gestione
 • consultazioni per far valere le imposte dirette ed indirette in Repubblica Ceca
 • tenuta della contabilità regolare e dell’evidenza dei dipendenti secondo le norme finanziarie ceche
 • servizi fiscali ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche
 • elaborazione dei bilanci e dei report regolari di carattere economico e finanziario
 • domiciliazione e audit del software contabile aziendale italiano

PRÁVNÍ a PERSONÁLNÍ ASISTENCE

ASSISTENZA LEGALE E PERSONALE

 • správa veškerých právních zálěžitostí
 • poradenství v oblasti smluv a poplatků vyplývajících z operací prováděných na českém území
 • vedení korespondence a získávání povolení a potvrzení, včetně přípravy žádostí o povolení pobytu pro cizince
 • spolupráce při výběru právního zástupce v zálěžitostech právních a finančních
 • tlumočnické a překladatelské služby v obchodním a právním styku
 • interní management
 • domiciliazione di tutti gli affari legali
 • consulenza nell´area dei contratti e delle tasse risultanti dalle operazioni effettuate sul territorio ceco
 • tenuta della corrispondenza e conseguimento dei permessi e certificazioni, compresa la preparazione delle richieste di permesso di soggiorno
 • collaborazione durante la selezione del consulente legale nelle questioni legali e finanziari
 • servizi di traduzione nei rapporti commerciali e legali
 • management interno

STUDIE PROVEDITELNOSTI PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ

STUDIO DI FATTIBILITÀ DEI BUSINESS PLAN

 • hloubková analýza jednotlivých investičních faktorů a rizik
 • vyhodnocení pozice produktu na lokálním trhu
 • průběžné marketingové studie a průzkum trhu během uvádění produktu na trh
 • analisi profonda dei singoli fattori e rischi d´investimento
 • valutazione del posizionamento del prodotto sul mercato
 • studi marketing continui e indagini del mercato durante l´inserimento del prodotto

PUBLIC RELATIONS a REKLAMA

PUBLIC RELATIONS E PROMOZIONE

 • zprostředkování kulturních a společenských kontaktů v rámci společné obchodní výměny
 • zprostředkování reklamních zakázek a marketingu
 • intermediazione dei contatti culturali e sociali nell´ambito dello scambio commerciale reciproco
 • intermediazione della promozione in collaborazione con il gruppo C.T.S. Group

PORADENSTVÍ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ

CONSULENZA IN MATERIA DELLE RISORSE UMANE

 • vyhledávání a výběr zaměstnanců – používané metody: Executive Search, vyhledávání v našich databázích, inzerce
 • ricerca e selezione dei dipendenti – metodi usati: Executive Search, ricerca in ns. database, inserzione

Kontaktní formulář

Modulo di contatto

Máte nějaké dodatečné otázky? Chcete si rovnou sjednat schůzku? Napište nám...

Avete altre domande? Vuoi fissare un appuntamento subito? Scrivici ...

Objednejte se telefonicky

Ordina per telefono

Budeme moci rovnou probrat konkrétní práce a domluvit termín.

Saremo in grado di discutere un lavoro specifico e concordare la scadenza.

+420 226 238 111

+420 226 238 111